Deutsch - Chinesische Promenade II & III
2008 Dalitang Platz, Chongqing, China
2008 Tian He-Stadionplatz, Guangzhou, China