Pavillons II für die Deutschlandpromenade
2008/2009 Chongqing, Guangzhou, Shenyang, China